גולדברג, נתן - גולדשלק, יחזקאל

go
גולדברג, נתן נטע.
נולד בתרכ"ה,1865. עשרות שנים כיהן כדיין ומו"ץ בכשאנוב, Chrszanów, שבגליציה המערבית. נספה בתש"ב, 1942.
מקורות: וונדר, א, עמ 667-666;

גולדין,Goldin ,יוסף.
נולד בתרנ"ט,1899. כיהן כרב בוישיי, Veisiejai, Vesege, שבליטא, ומתרצ"ד בערך בעיר המחוז שאקי, Shaki, עם הרב יוסף אנוחוביץ-אנוכוביץ (ע"ע). בתרפ"ד,1924, נשרף בית הכנסת בעירו, והוא ביקש מיוצאי העיר באמריקה שיושיטו עזרה להקמתו מחדש. נספה בתש"א, 1941.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, 263, 707; רבני ברית המועצות, 1939-1991;

גולדווסר,Goldwasser,יעקב, בן יוסף סג"ל הלוי.
נולד בתר"ע,1910. למד בישיבה בבובוב, Bobowa, שבגליציה המערבית. גר בטשבין, Trzebinia,שבאותו האזור, שם נולד, ואחר כך בלימאנוב, Limanowa, שבאותו האזור. שם למד ולימד. כשכבשו הגרמנים את האזור ברח לקוזובה, Kozowa, שבגליציה המזרחית, ושם לימד עם הרב שמואל פירר מקרוסנו (ע"ע). גם נסע בחשאי ללבוב, אל האדמו"ר בן ציון הלברשטם, שגלה לשם. באותה העת התכתב עם הרב דב בעריש ויידנפלד מטשבין שגלה לסיביר. אחרי חג הפסח תש"א,1941, קבע עם תלמידיו שם שיעור במסכת יומא. כשכבשו הגרמנים את גליציה המזרחית, ביוני 1941, גורש למחנה עבודה, ושם נספה.
מקורות: ספר חידושי יעקב, עמ ח, ט, י;

גולדמן (גאלדמאן), Goldman,יחזקאל.
נולד בתרס"ח,1908. למד בישיבת קלם, Kelm, Kelmė שבליטא. נספה באב תש"א.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רצח;

גולדמן, ישעיהו, בן דוד.
זמן מה כיהן כרב בבוסק,Busk, שבגליציה המזרחית. בתרפ"ד, 1924, נתמנה לאדמו"ר, ועבר לקילצה , .Kielce, Keltz נרצח בתוך בית המדרש שלו, כשסרב לפקודתם של הגרמנים לעזוב את המקום.
מקורות: אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, ב, עמ תפט;

גולדמן, פסח.
היה רבה האחרון של בולניק,Bolniki , שבליטא. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, ליטא, עמ 168;

גולדשטיין. Goldstein .
לפני מלחמת העולם השניה היה רב צבאי בלודז'. בזמן המלחמה היה בגטו ורשה. נספה בשואה.
מקורות: זיידמן, יומן, עמ 210;

גולדשטיין, אלחנן.
שימש כ"רב מטעם" במייטעטש,May Tchet, Molchadz, שברוסיה הלבנה (בין שתי מלחמות העולם השתייך האזור לפולין), כשחותנו הרב יצחק נפתלי ביילסקי (ע"ע), ואחר כך גיסו הרב נפתלי אבל, שימשו שם כרבנים מטעם החסידים. נספה בשואה.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;

גולדשטיין, יצחק.
נולד בתרס"ח, 1908. למד בישיבת טלז. נספה באלול תש"א,1941.
מקורות: אשרי, ממעמקים א, עמ רס"ב;

גולדשטיין, שמעון.
כיהן כרב במושבה היהודית איגנטובקה (לוז'יץ), Ignatówka, שבווהלין. נספה באב תש"ב,1942.
מקורות: פנקס הקהילות ווהלין-פולסיה, עמ 42;

גולדשלק (גולדשלג), Goldschlag, Goldschlak, Goldshlag,יהושע-השל דוד, בן יעקב חיים זליג.
תחילה היה רב בפשיטש-פשדץ, Przedecz, שבאזור לודז'. בתרפ"ג,1923, בא לשרפץ-שעפס, Sierpc, שבאותו האזור. שם היה חבר בוועד הקהילה, והיו לו מחלוקות עם נציגי מפלגות שונות. בתחילת מלחמת העולם השניה גר אצל בנו בלודז', וכשהגטו נסגר עבר לוורשה. היה בין אלה שיעצו ליהודים שלא לנסוע לפוניאטובה ולטראווניקי, שלמעשה היו מקומות השמדה. השתתף בליל הסדר שהתקיים ביום הראשון של המרד, 19 באפריל 1943, עם הרבנים מנחם זמבה (ע"ע), בֶּר מזדונסקה-וולה, Zduńska Wola,(ע"ע) ואחרים.
מקורות: קהילת שרפץ, ספר זכרון, עמ 39-37, 113, 491; זיידמן, יומן, עמ 240, 248;

גולדשלק, יחזקאל.
נולד בתרנ"ה,1895. בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כרב בווישיי, Veisiejai, Vesege, שבליטא. נספה בחשוון תש"ב,1941.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;