מקורות

רשימת המקורות
1. אביב"י אריה, ואני בגולת סיביר, פרקי זכרונות של חייל בצבא האדום וגולת סיביר בשנות מלחמת העולם השניה, ירושלים, תשמ"ב.
אבן חן יעקב , תנועה בסערת מלחמה, תל-אביב, תשמ"ד.
אהרונסון יהושע משה, עלי מרורות, בני-ברק, תשנ"ו.
אולבסקי רפאל, הדמעה, תל-אביב, תשמ"ג,1983.
אונגר אליעזר, זכור, תל-אביב, תש"ה.
אונגר מנשה, אדמו"רים שנספו בשואה, ירושלים, תשכ"ט,1989.
אורליק יעקב שמחה, רנו ליעקב, ניו-יורק, תשנ"ג, 1993.
אייבשיץ יהושע, כערער בערבה, קורות חיים של שריד הכבשנים, ירושלים, תשנ"ט, 1999.
אלברג שמחה, ורשה של מעלה, בני-ברק, תשכ"ט.
אליאב מרדכי, הילדסהיימר עזריאל, עורכים, בית המדרש לרבנים בברלין, 1873-1938,
מהדורה שניה, ירושלים, תשס"א,2001.
אלפסי יצחק, החסידות, תל-אביב,1974.
אלפסי יצחק, החסידות מדור לדור, חלק א, מהבעש"ט ועד לדור החמישי, ירושלים, תשנ"ה. חלק ב, מדור ששי ועד לימינו, ירושלים, תשנ"ח.
אלפסי יצחק, אנציקלופדיה לחסידות. כרכים א-ג, ירושלים, תשמ"ו- תשס"ה.
אנקורי צבי , ערמונֵי אשתקד, ירושלים, תשס"א,2001.
אשרי אפרים, חורבן ליטע, ניו-יורק מונטריאול, תשי"ב,1951.
אשרי אפרים, שו"ת ממעמקים, כרך א, ניו-יורק, תשל"ו.
בוסאק מאיר, בין צללי עיר, תל-אביב, תשמ"ו,1886.
בית משיח, חוברות של חב"ד, באינטרנט.
בלומנטל נחמן, תעודות מגטו לובלין, יודנראט ללא דרך, ירושלים, תשכ"ז.
בן יוסף יעקב, עורך, הסמינר הממלכתי למורי דת משה בוורשה, קובץ מחקרים ומאמרים, תל-אביב, תשמ"ה, 1983.
ברגר שניאור זלמן, חסידי ליובאוויטש בווארשה ובאוטווצק ותקופתם האחרונה, מתוך שבועון "בית משיח" באינטרנט, wiki.col.org.il.
ברוד יחזקאל, אור חסידי בחושך הסובייטי, ישראל, תשנ"ו, 1996.
ברלב (בלייכר) צבי, מי יתן לילה, תל-אביב, תש"ם,1980.
גוטרמן אלכסנדר, מהתבוללות ללאומיות, פרקים בתולדות בית הכנסת הגדול הסינאגוגה בווארשה, 1943-1806, ירושלים, תשנ"ג,1993.
גוטרמן אלכסנדר, קהילת ורשה בין שתי מלחמות העולם, תל-אביב, תשנ"ז,1997.
גולדווסר יעקב, ספר חידושי יעקב. בהוצאת אחי המחבר, פנחס הלוי גולדווסר, רמת-גן. הספר נדפס בידי מערכת כרם שלמה, ברוקלין, תשמ"ז.
גלר יעקב, העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה, 1940-1944, לוד, תשס"ג.
גרינבוים אברהם, רבני ברית המועצות בין מלחמות העולם, 1939-1917, חומר ללקסיקון ביו-ביבליוגרפי, המרכז לחקר ולתיעוד מזרח אירופה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ד,1994.
גרינבוים אברהם, רבני ברית המועצות 1939- 1991. לקסיקון ביו-ביבליוגרפי. בהכנה לדפוס, ירושלים, תשס"ז,2007.
גרנטשטיין יחיאל, הוד וגבורה, הרבי מראדושיץ-פיוטרקוב בגיטו ובמחנות, ירושלים, תשמ"ז.
גרנטשטיין, יחיאל. אנציקלופדיה "מקדשי השם", בני ברק, תשנ"ו, 1996
גרשוני אהרן אליהו, יהודים ויהדות בברית המועצות, ירושלים, תש"ל.

דגני אברהם, הרב יהושע מרדכי צוקרקורן, רב ואב"ד בקהילות בילסק ע"י פלוצק, גלובנה וליפנה. ספר פלונסק והסביבה, עמ' 244-246
הוברבאנד שמעון, קידוש השם, כתבים מימי השואה, מתוך ארכיון רינגלבלום בגטו ורשה, תל-אביב, תשכ"ט,1969.
הכהן, רפאל, ליובאוויטש וחייליה, כפר חב"ד, אין שנת דפוס.
הראל כהן, אתר בז"ך לבונה
ואלקין שמואל, מהדיר, הוצאה שלישית, זקן אהרן, ניו-יורק, תשל"ז.
וונדר מאיר, מאורי גליציה, א - ה, ירושלים, תשל"ח- תשנ"ז.
ויינברג יחיאל יעקב, שרידי אש, שאלות ותשובות, חידושים וביאורים, א - ד, ירושלים, תשכ"א-תשכ"ט.
ועדת ההנצחה, איגוד יוצאי ליטא בישראל, רצח רבני ליטא בידי הליטאים, זכור והזכר את אשר עשה לך עמלק הליטאי, מס' 2, 3.8.1997.
זיידמן הלל, עורך, אלה אזכרה, א -ז, ניו-יורק, תשט"ז.
זיידמן הלל, אישים שהכרתי, ירושלים, תש"ל,1970.
זילברברג יהושע עוזיאל, מלכות בית דוד, תולדות חייו, [...] של כ"ק [...] האדמו"ר רבי דוד בורנשטיין זצוקללה"ה מסוכטשוב, בעל חסדי דוד. בני-ברק, תשנ"א.
זעליגסאן מיכאל אהרן, ספר תולדות חייו של אברהם אבא הרופא, ניו יורק, תש"ן.
חאנין, שניאור זלמן, בצל ארבעה נשיאים, בית משיח, גל 505, ניסן תשס"ה.
טעטיקייט בעריכט פון אגודת הרבנים, תרצ"ד- ת"ש. קובנא (?) ת"ש.
טרונק ישעיהו, יודנראט, יד ושם, ירושלים, תשל"ט.
ישר-שליכטר ברוך, בית קומרנא, ירושלים, תשכ"ט.
כהן יצחק יוסף, חכמי הונגריה והספרות התורנית בה, ירושלים, תשנ"ז.
כהן יצחק יוסף, חכמי טרנסילבניה ( ת"ץ – תש"ד), ירושלים, תשמ"ט.
מארק ברל, מגילת אושוויץ, תל-אביב, תשל"ז.
מוניץ כתריאל, גווילי החורבן, בני-ברק, תשס"ב.
מיזליש פנינה, אגרות ועדויות בענייני הצלה, פדות, רמת-גן, תשמ"ד,1984, עמ' 113-15.
מיזליש פנינה, אלמוגים ושקדים, מקרקוב לירושלים, ירושלים, תשס"ו.
מיזליש פנינה, בני עקיבא והשומר הדתי בפולין ובליטא בתקופת השואה, דפים לחקר תקופת השואה, אוניברסיטת חיפה, תשנ"א.
מיזליש פנינה, גם יהודי גם פולני, יומנו של ויקטור חיות, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ח, 1998.
מיזליש פנינה, הרב יצחק ניסנבוים ויצחק לייבוש פרץ, שני מאפיינים מרכזיים בפובליציסטיקה הספרותית במזרח אירופה בראשית המאה העשרים; חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ח.
מיזליש פנינה, מי כמוך באלמים ה', דף שבועי מלימודי יסוד, אוניברסיטת בר-אילן, פרשת בשלח וט"ו בשבט תשנ"ו.
מיזליש פנינה, רבנים בשואה, סיני, ירחון לתורה ולמדעי היהדות, אב-אלול תשנ"ה.
מיזליש שלום, תחנות, רמת-גן, תשנ"ח.
ניישטט מלך, חורבן ומרד של יהודי וארשה, ספר עדויות ואזכרות, תל-אביב, תש"ו, 1946.
ניסנבוים יצחק, עלי חלדי, ורשה, תרפ"ט.
עגנון ש"י, עיר ומלואה, ירושלים ותל-אביב, תשל"ג,1973.
סורוצקין זלמן, עיניים למשפט, ירושלים, תשכ"ח.
ספקטור שמואל, שואת יהודי ווהלין 1941-1944, ירושלים, תשמ"ו.
פון לעצטן חורבן, צייטשריפט פַאר געשיכטע פוּן יידישן לעבן בעתן נאצי רעזשים. רעדאקטָאר: י. קאפלאן. חוב. 1-10. מינכן, 1946-1948.
פוקס אברהם, ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן, כרך ראשון, ירושלים, תשל"ט.
פייקאז' מנדל, חסידות פולין בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה, ירושלים, תש"ן, 1990
פישר שיין זאב, בסוד ישרים ועדה, תל-אביב,1969.
פלינקר דוד, וארשה, ערים ואמהות בישראל, ג, ירושלים תש"ח.
פרומר אריה צבי, ספר ארץ צבי, אמרות טהורות, דברי מוסר וחסידות על סדר הפרשיות, חלק ראשון. הוציאו לאור יהודה ארליך, דב פרומר, תל-אביב, תש"ם.
פרנקל שרה, ארליך ליבה מרים (אהובה), אברמוביץ ריבה, דבר הישועה, נס ההצלה של משפחת הרה"ג רבי יהושע מנחם ארנברג זצ"ל מקראקא, בני-ברק, תשנ"ד.
צימרמן עקיבא, ביסוס הלכתי למרד גיטו ורשה, הצופה, י"ד בניסן תשס"ג, 16.4.2003.
צינוביץ משה, אישים וקהילות, תל-אביב, תש"ן.
קארל צבי, קראקא, ערים ואמהות בישראל, ב, ירושלים תש"ח.
קורניצר שמעון, פרנקל שבתי, שפירא שלמה הכהן, עורכים, שו"ת וחידושי רבנו יוסף נחמיה (קורניצר), בני-ברק, תשמ"ו.
קיבל זאב, והסנה איננו אֻכל, יומן ממחנות ההשמדה הגרמניים, בני-ברק, תשמ"ט.
קלינגברג משה, מהדיר, ספר אהלי שם על התורה ועל המועדים מאת [...] רבי שם קלינגברג [...] הי"ד, אדמו"ר מזלושיץ בקראקא, ירושלים, תשכ"א.
קרמרמן יחזקאל, מוילנא "ירושלים דליטא" עד חיפה, תשנ"ה,1995.
קרניאל יוסף, מפתח לידיעות על היהדות הדתית באוסטריה, על פי העיתונות היהודית האורתודוכסית 1918-1938, אוניברסיטת בר-אילן, המכון לחקר השואה על שם ארנולד וליאונה פינקלר, תשנ"ו,1996.
ראם ב, עורך, קונטרס 'כארז וכאזוב', בתוך ספר אגודת אזוב השלם, מאת זאב נחום בורנשטיין, מהדורת ירושלים תשנ"ד.
רוטנברג יחזקאל, שנפלד משה, עורכים, היכל קָאצק, הרבי מקָאצק וששים גבורים סביב לו, תל-אביב, תשי"ט,1956 .
רזניק דוד, כלי שרת, נתניה, תשי"ז.
ריינהאלד (ריינהולד) אברהם, ספר שו"ת מנחת אברהם, מהדורה חדשה, ניו-יורק, תשמ"א, ונספח לו ספר דברי מרדכי.
רפאל יצחק, שרגאי ש"ז, עורכים, ספר הציונות הדתית, ירושלים, תשל"ז,1977.
שוסטערמאן, מרדכי, למען ידעו...בנים יולדו. או: מזלאבין לניו יורק. אוטוביוגרפיה. כפר חב"ד, תשנ"ד.
שוּרין ישראל, מורי האומה, ג. אפרת. חסרה שנת הדפוס.
שטרנברג שמואל ארוכה הדרך לציון. פתח תקוה, תש"ס. עמ' 220-210
שטשעגאָווסקי אברהם דוד, יהודי שלמד ב'כתר תורה' בוער בו אש התורה ומתיקותה, כתר תורה, ירושלים, שנה ג, גל' א, אדר תש"ס.
שטשעגאָווסקי אברהם דוד, מיט הקדוש ר' יהודה לייב אָרלעאן און ראדָמסקער בני תורה הי"ד אין קראָקאָווער געטא, דאס אידישע וואָרט, חודש זשורנאל, געווידמעט די פראָבלעמען פון תורה-אידנטום, נומ' 336, ניו-יורק, אדר א תשנ"ז.
87. שיינבך יום טוב ליפא הלוי, מקדשי ה' בערבות סיביר, פתח-תקוה, תש"ס.
88. שינדלער אליעזר, יידיש און חסידיש, לידער, ניו-יורק, תש"י.
89. שינדלר פסח, צידוק הדין מתוך השואה, משואה י"ח, תש"ן,1990, עמ' 77-62.
90. שינדלר פסח, תגובת החסידות לשואה, אמונה בשואה, משרד החינוך והתרבות, ירושלים תש"ם, עמ' 78-69.
שכטר חנוך, ערים שתים, תל-אביב, תשי"ג.
תרשיש א"ז, רבי ברוך הלוי אפשטיין, בעל "תורה תמימה", ירושלים, תשכ"ז,1967.
אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ירושלים, תשי"ח-תשמ"ג,1958-1983.
האנציקלופדיה העברית.
ספר הזכרון לבית המדרש לרבנים בווינה, יוצא לאור במלאת מאה שנים להולדתו של ראש בית המדרש ר' אריה שווארץ ז"ל, על ידי תלמידי המוסד, ירושלים, תש"ו.
פנקס הקהילות, לטביה ואסטוניה, ירושלים, תשמ"ח.
פנקס הקהילות, ליטא, ירושלים, תשנ"ו.
פנקס הקהילות, פולין, כרך ראשון, לודז' והגליל, ירושלים, תשל"ו.
פנקס הקהילות, פולין, כרך שני, גליציה המזרחית, ירושלים, תשי"ח.
פנקס הקהילות, פולין, כרך שלישי, גליציה המערבית ושלזיה, ירושלים, תשמ"ה.
פנקס הקהילות, פולין, כרך רביעי, וארשה והגליל, ירושלים, תשמ"ט.
פנקס הקהילות, פולין, כרך חמישי, ווהלין ופולסיה, ירושלים, תש"ן.
פנקס הקהילות, פולין, כרך שישי, פוזנן, פומרניה, דנציג, ירושלים, תשנ"ט.
פנקס הקהילות, פולין, כרך שביעי, לובלין קיילצה, ירושלים, תשנ"ט.
פנקס הקהילות, פולין, כרך שמיני, מחוזות וילנה ביאליסטוק, נובוגרודק. ירושלים, תשס"ו.
106. פנקס הקהילות, רומניה, כרך ראשון, ירושלים, תש"ל.
פנקס הקהילות, רומניה, כרך שני, ירושלים, תש"ם.
108. Carmeli – Weinberger, Moshe, ed, The Rabbinical Seminary of Budapest 1877-1977, New York,1996.
109. Chameides Leon, Rabbi Kalman Chameides – One of the Last Spiritual Leaders of Katowice: A Tribute in Marcin Wodzinski and Janusz Spyra (Eds), Jews in Silesia, Ksiegarnia Akademicka Krakow 2001, pp 401-416.
110. Kisch Guido, Das Breslauer Seminar. Jüdisch–Theologisches Seminar (Fraencklscher Stiftung) in Breslau, 1894-1938, Tübingen, 1963.
Lewin Kurt I, A Journey through Illusions, Santa Barbara,1994.
Lévy Paul, Hommes de Dieu dans la tourmente. L'histoire des rabbins déportés, Saint-Mandé, Safed publications, 2006.
Lowenthal E.G., Bewährung im Untergang, ein Gedenkbuch, Deutsche Verlags- Anstalt, Stutgart,1965.
Polak Jerzy, Spira, Janusz (red.), Żydzi w Bielsku-Białej I Okolicy. Muzeum okręgowe w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała,1996.
Rebbetzin Raichel Horowitz of Boston/Har Nof, Remembers, Brooklyn, N.Y., 1996.
Shcindler Pesach, Hasidic Responses to the Holocaust in the Light of Hasidic Thought. Ktav Publishing, New Jersey,1990.
Sinasohn M.M, Die Berliner Ptivatsynagogen und ihre Rabbiner, 1679-1971, Jeruaslem,1971.
Valk Joseph, Kurtz Biographien zur Geschicte der Juden 1918-1945, Herausgegeben von Leo Back Institute, Jerusalem,1988.
Zawidzka Iwona, Miejsce Święta Dla Wszystkich Żyjących, czyli rzecz o Cmentarzu Żzydowskim w Bochni, Bochnia,1992.
Kultūra un vārds. Culture and Word. The Publication of Multinational Cultures Centre. Daugavpils, Latvia, Septembris,1996.

ספרי עזר
Cohen Chester G., Shtetl Finder, Jewish Communities in the 19th and Early 20th Centuries in the Pale of Settlements of Russia and Poland, and in Lithuania, Latvia, Galicia and Bukovina, with Names of Residents, Los Angeles,1980.
Mokotoff Gary & Amdur Sack, Sallyann Where Once We Walked. A Guide to the Jewish Communities Destroyed in the Holocaust. Teaneck, 1st Edition 1991, 5761 (תשנ"ה).
Where Once We Walked, 2nd Revised Edition, 2002
Mokotoff, Gary, Woww Companion, A Guide to the Communities Surrounding Central & Eastern European Towns, Teaneck, 1991 (?)
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa,1973.

עדה הולצמן,
www.zchor.org.


עדויות בעל פה
פרופ' צבי אנקורי, שלמה בורנשטיין, משה גבירץ, יואכים גצל, יחיאל גרנטשטיין, יהושע האגר-לאו, נחמן וולדיגר (שאביו הי"ד היה מחסידי ברסלב בקרקוב), דויד זליברקלנג שכתב דוקטורט על השואה במחוז לובלין), אברהם כרמי, ד"ר משה לנדא, אלימלך לרנר, אהרון מייזלס, ד"ר עמנואל מלצר, פרופ' יוחנן סילמן, דניאלה פיסקוביץ, פרופ' יהודה פרידלנדר, תמר קלקו, דוד רבינוביץ, חנוך צבי הלוי רובינשטיין, רטנר: ארגון יוצאי ביילסקו, שרה רפאלי.
עדויות בכתב
אריה אולבסקי, מיכאל אהרן זליגסון - התכתבות באינטרנט, עקיבא צימרמן - הצופה (גליונות שונים), ישראל הלפרין, תרגום לעברית של עדותו של הרב מנשה לברטוב שנמסרה ביידיש בניו יורק ליונס טורקוב, שחר רחמני, משה שקדיאל: דפי עדות ביד ושם, תשט"ז. מכון נחלת צבי באינטרנט.
מסמכים שונים מתוך ארכיון "שם עולם" בכפר הראה.

ספרי זכרון לקהילות, וספרים שעוסקים בקהילות ובגטאות,
מסודרים לפי א"ב של הקהילות והגטאות.
1. קהילת אוגוסטוב, ספר יזכור לקהילת אוגוסטוב והסביבה, תל-אביב, תשכ"ו,1966.
2. אוזיראן והסביבה, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשי"ט,1959.
3. אוזרקוב, מאת יהודה לוין, ירושלים, תל-אביב, תשכ"ז.
4. ספר יזכור של קהילת אויהל, רמת השרון, תשס"ג.
5. ספר זכרון אוטבוצק-קארצ'ב, תל-אביב, תשכ"ח.
6. פנקס הקהילה אוליקה - ספר יזכור, תל-אביב, תשל"ב.
7. קהילת אוסטילה בבניינה ובחורבנה, תל-אביב, תשכ"א,1961.
8. ספר אוסטרובצה - לזכרון ולעדות, תל-אביב, תשל"ב.
9. ספר הזכרון לקהילת אוסטרוב-מזובייצק, תל-אביב, תש"ך,1960.
10. אוסטראווצע, בואנוס-איירס,1949.
11. ספר אופוצ'נה, יד ושם לקהילה שחרבה, תל-אביב, תשמ"ט,1989.
12. ספר זכרון לקהילת אושמינה, תל-אביב, תשכ"ט,1969.
13. ספר אושפיצין (אושווינצ'ים –אושוויץ), ירושלים,תשל"ז.
14. ספר זכרון לקהילת איביה, תל-אביב, תשכ"ח,1968
15. ספר איבניץ, קמין והסביבה, תל-אביב,1973.
16. איישישוק, קורותיה וחורבנה, ירושלים, תש"י.
17. קהילת אילייה - פרקי חיים והשמדה. ספר אילייה - יזכור בוך, תל-אביב, תשכ"ב, 1962
18. חייה וחורבנה של קהילת אולשאן, תל- אביב, תשכ"ה.
19. לעבן און אומקום פון אָלשאן, תל-אביב, תשכ"ה (שני הספרים, שביידיש ובעברית, מופיעים באותו הכרך).
20. אלכסנדר (על יד לודז'), תל-אביב, תשכ"ח,1968.
21. אנטופול, מתולדותיה של קהילה יהודית בפולסיה, תל-אביב, תשכ"ז.
22. אפט. אופאטוב. ספר זכרון לעיר ואם בישראל שהיתה ואיננה עוד, תל-אביב, תשכ"ו, 1966.
23. באבדן מולדתי, יד ושם לקהילה קדושה בארדיוב, צ'כוסלובקיה; ניו-יורק, תשמ"ח, 1988.
24. ספר יזכור בארנוב (בארניב), תל-אביב, תשי"ד.
25. ספר באָרשטשיוו, תל-אביב, תש"ך.
26. ספר בודזאנוב, חיפה, תשכ"ד,1964.
27. ספר בוטשאטש, מצבת זכרון לקהילה קדושה, תל-אביב, תשט"ז,1956.
28. ספר בוסק: לזכר קהילה שחרבה, חיפה, תשכ"ה.
29. ספר הזכרון לקדושי בוליחוב, חיפה, תשי"ז.
30. ספר בורשטין, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תש"ך.
31. בז'ז'ני-נריוב והסביבה – תולדות קהילות שנחרבו, חיפה, תשל"ח.
32. בז'שעזשין יזכור בוך, ניו-יורק - ישראל,1961.
33. ספר ביאלה פודלאסקה, תל-אביב, תשכ"א,1961.
34. ספר זכרון לקהילת ביאלובז'ג, תל-אביב, תשנ"א,1991.
35. ביחאווה, ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"ט,1959.
36. פנקס ביטען, דער אויפקום און אונטערגאנג פון א יידישער קהילה, בואנוס-איירס, תשי"ד,1954.
37. עיירתנו בייטש – ספר זכרון לקדושי עיירתנו בייטש (אונזער שטעטל בייטש) בבניינה ובחורבנה, רמת-גן, תש"ך.
38. בילגאריי יזכור בוך, חורבן בילגוריי, תל-אביב, תשט"ז.
39. ביליץ-ביאלה, פרקי עבר, אליהו מירון, תל-אביב, תשל"ג,1973.
40. ספר הזכרון לקדושי ביעז'ון, תל-אביב, תשט"ז.
41. בלז, ספר זכרון, תל-אביב, תשל"ד.
42. פנקס בליצה (בעליצה), תל-אביב, תשכ"ח,1968.
43. פנקס בנדין, תל-אביב, תשי"ט,1959.
44. נר לבריינסק, טרגדיה של עיירה יהודית ידועה במזרח אירופה, מאת אלחנן מן, הרצליה,2001.
45. ספר יזכור של קהילות בריגל-בז'סקו והסביבה, רמת-גן, תש"מ.
46. מיין שטעטל בערעזאנע, עיירתי ברזנה, מאת ד"ר נ. בייגיל, תל-אביב, תשי"ד.
47. אמש שואה. יד לקהילות/ געווידמנט קהילות ברסלב, אופסה, אוקמניץ, דובינה,
48. זמוש-זרץ, יאיסי, יוד, סלובודקה, פלוסי, קיסלובשצינה, רימשאן, תל-אביב, תשמ"ו,1986
49. היתה עיירה - ספר זכרון לקהילות ברסטצ'קה, ברמליה והסביבה, חיפה, תשכ"א.
50. בריסק דליטא, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשט"ו,1954.
51. ברנוביץ, ספר זכרון, תל-אביב, תשי"ד,1954.
52. גובורובה, ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"ו,1966.
53. גאמבין, דאס לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל אין פוילן, ניו יארק,1969.
54. יזכור בוך גאָניאָנדז, תל-אביב, תש"ך,1960.
55. ספר גורזד (ליטא), עיירה בחייה ובכליונה, תל-אביב, תש"ם,1980.
56. ספר גורליצה, תל-אביב, תשכ"ב,1962.
57. חורבן גלובאק, שארקויצנע, דנילאָוויץ, פאסטאָוו, דרויע קאזאן. בואנוס-איירס, תשט"ז, 1956.
58. מגילת גלינע (גליניאנע), ניו-יורק,1950.
59. קהילת גלינא 1943-1473 תולדותיה וחורבנה, ירושלים, תש"י.
60. ספר זכרון לקהילת גניבושוב, תל-אביב,1971.
61. גראוואלין יזכור בוך/ ספר יזכור, תל-אביב, תשל"ב.
62. גרודנה – גראדנע, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים, תשל"ג,1973.
63. ספר גריידינג, תל-אביב, תשמ"א.
64. מגילת גריצע, תל-אביב,1955.
65. דובנא, ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"ו,1966.
66. ספר זכרון דויד-הורודוק, תל-אביב,תשי"ז.
67. ספר זכרון לזכר קהילות דוברומיל וניישטוט, תל-אביב, תשכ"ד,1964.
68. ספר קהילת יהודי דומברובה-גורניצ'ה, תל-אביב, תשל"א,1971.
69. ספר דומברוביצה, דאָמבראָוויצער אנדעק בוך, תל-אביב, תשכ"ה,1965.
70. ספר יזכור דזיאלושיץ והסביבה, תל-אביב, תשל"ג,1973.
71. דיסנה, ספר זכרון לקהילה, תל-אביב, תשכ"ט.
72. ספר דמביץ, תל-אביב, תש"ך.
73. ספר זכרון לדרוהוביץ', בוריסלב והסביבה, תל-אביב, תשל"ט,1970.
74. ספר זכרון לקהילות דרצ'ין, הולינקה, קולונה-סינייסק, תל-אביב, תשל"ב,1972.
75. הָאָראדעץ, א געשיכטע פון א שטעטל, 1942-1941, ניו-יורק, תש"ט.
76. ספר זכרון – הוסיאטין והסביבה, תל-אביב, תשי"ח,1957.
77. די קהילה פון האָראָדלא, תל-אביב, תשכ"ג.
78. ספר הורודנקה, תל-אביב, תשכ"ד,1963.
79. ספר הורוכוב, תל-אביב, תשכ"ו,1966.
80. ספר זכרון היבניב והסביבה, תל-אביב, תשמ"א.
81. פנקס הרובישוב, תל-אביב, תשכ"ב.
82. ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ וסוכא, תל-אביב,1967.
83. דאס וויסליצער יזכור בוך, תל-אביב (?) תשל"א.
84. שואת יהודי ווהלין, 1944-1941, מאת שמואל ספקטור, ירושלים, תשמ"ו.
85. וולודאבה והסביבה, סוביבור, תל-אביב, תשל"ד,1974.
86. וולודאבה, נר זכרון, ספר דוקומנטארי עם סקירה כללית מאת דוד רובנר, חיפה, תשכ"ח.
87. וולוז'ין, ספרה של העיר ושל ישיבת "עץ חיים", תל-אביב, תש"ל,1970.
88. ספר זכרון - קהילת וולומין, תל-אביב, תשל"א.
89. וולקאָוויסקער יזכור בוך, א-ב, ניו-יורק,1949.
90. וולקוביסק – סיפורה של קהילה יהודית ציונית, תל-אביב, תשמ"ח.
91. וורקה, ספר זכרון, וורקע יזכור בוך, תל-אביב, תשל"ז,1976.
92. ספר וידז, עיירה בחייה ובכליונה, תל-אביב, תשנ"ח,1998.
93. ספר זכרון לקהילת ויילוּן, תל-אביב,1971.
94. ספר זכרון ויסלוויצה, יזכור בוך צום פאראייביקן דעם אנדעק פון דעם חרוב געוואָרענער יידישער קהילה וואסילייביץ, תל-אביב, תש"ל,1970.
95. קהילת וילקיה המחוזית, פלך וילנה, תל-אביב, תשל"ב,1972.
96. וירושוב, ספר יזכור, תל-אביב, תש"ל,1970.
97. ספר וירזבניק-סטרכוביץ. תל-אביב, תשל"ג, 1973.
98. וישוגרוד, ספר זכרון לקדושי וישוגרוד שנספו בשואת הנאצים בשנות 1945-1939, תל- אביב, תשל"א.
99. וישיניבה כפי שהיתה ואיננה עוד, ספר זכרון, תל-אביב, תשל"ב.
100. ולוצלבק והסביבה, ספר זכרון, ישראל, תשכ"ז,1967.
101. קהילת ונגרוב, ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"א.
102. ורשה, א, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשי"ג,1953.
103. יומן גטו ווארשה, מאת הלל זיידמן ניו-יורק, תשי"ז.
104. ספר זכרון / אנדעק בוך ק"ק זאוויירטשע והסביבה, תל-אביב, תשי"ח.
105. ספר זכרון לקהילת זבורוב, חיפה, תשל"ו,1975.
106. עיר ומתים, זבלוטוב המלאה והחרבה, תל-אביב, תש"ט.
107. ספר זגיירז', א, תל-אביב תשל"ד,1974.
108. זדונסקה וולה, תל-אביב, תשכ"ט,1968.
109. ספר ז'ולקייב - קריה נשגבה, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים, תשכ"ט.
110. ספר ז'יכלין, תל-אביב, תשל"ד,1974.
111. ספר יזכור לקהילת ז'ליחוב, יזכור בוך פון דער זשעלעכאווער יידישער קהילה,
שיקאגו,1953.
112. זמושץ' בגאונה ובשברה, ספר עדות וזכרון, תל-אביב, תשי"ג,1953.
113. האילן ושורשיו, ספר קורות ט"ל – זופיובקה-איגנטובקה, גבעתיים, תשמ"ח,1988.
114. קהילת ז'לוצק, תל-אביב, תש"ל.
115. פנקס זשעטל, צום 15-טן יאָרטאג נאָך דעם גרויזאמן חורבן פון אונזערע געוועזענער היים, תל-אביב, תשי"ח,1957.
116. טארנע, קיום און חורבן פון א יידישער שטאָט, תל-אביב, תשי"ד.
117. טרנוב II, ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"ח.
118. ספר זכרון של טומאשוב-לובלסק, ירושלים,1972.
119. ספר זכרון לקהילת טומאשוב - מזובייצק, תל-אביב,1969.
120. ספר טורבין, פנקס – זכרון, טורבין יזכור-בוך, תל-אביב, תשכ"ח,1967.
121. קהילות טורץ וירמיץ - ספר זכרון, תל-אביב, תשל"ח.
122. טורקה, ספר זכרון, חיפה, תשכ"ו,1966.
123. טיסמעניץ, ספר יזכור, תל-אביב, תשל"ד,1974.
124. ספר טיקטין, תל-אביב, תשי"ט.
125. טאלמיטש – ספר עדות וזכרון, תל-אביב, תשל"ו.
126. ספר טלז, מצבת זכרון לקהילה קדושה, תל-אביב תשמ"ד,1984.
127. ספר טלוסטה, תל-אביב, תשכ"ו,1966.
128. ספר טרוביץ', טראוויצ'ער יזכור בוך, חיפה, תשכ"ז.
129. טרנובז'ג-דז'יקוב (גליציה המערבית), ספר זכרון ועדות, תל-אביב, תשל"ג.
130. טרנוגרוד, תל-אביב, תשכ"ח,1977.
131. יאנוב על יד פינסק, ירושלים,תשכ"ט.
132. תולדות יהודי יאסלו מראשית התישבותם בתוך העיר עד ימי החורבן על ידי הנאצים וגרוריהם, תל-אביב, תשי"ג.
133. מצבת זכרון לקהילת יבורוב, חיפה, תשל"ט.
134. ספר ידוובנה, היסטוריה וזיכרון, ירושלים - ניו יורק, תשמ"א.
135. ספר יוזעפאף (אורדינאצקח-בילגורייסקי), תל-אביב, חסרה שנת הדפוס.
136. ספר ירוסלב, תל-אביב, תשל"ד.
137. ספר כזשאנוב, לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל, מינכן,1949.
138. פנקס כמיעלניק. יזכור בוך נָאך גער חרוב געווָארענער ידישער קהילה, תל-אביב, תשכ"א.
139. יזכור בוך כעלם, יוהנסבורג, תשי"ד.
140. בבוא האימה, יהודי לבוב תחת הכיבוש הנאצי, דפי עדות. עורכת: בלה גוטרמן, תל-אביב, תשנ"א, 1991.
141. די געשיכטע פון יידן אין לאָדזש אין די יאָרן פון דער דייטשער-יידן אויסראטונג, א. וואָלף יאסני, צוויטער באנד, תל-אביב, תשכ"ז,1966.
142. לאָדזער געטא, ישעיהו טרונק, ניו-יורק,1962.
143. ספר לאנצוט, חייה וחורבנה של קהילה יהודית, תל-אביב, תשכ"ד,1963.
144. לבוב (א) , אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשט"ז.
145. יומן גיטו לבוב, מאת דוד כהנא, ירושלים, תשל"ח.
146. ספר יזכור לקהילת לובמול, תל-אביב, תשל"ד.
147. לוביץ', עיר במאזוביה, לאָוויטש, א שטאָט אין מאזוביה, תל-אביב,1966.
148. לובלין, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשי"ז.
149. לובץ' ודלטיץ, ספר זכרון, תל-אביב, תשל"א.
150. ספר זכרון לקהילת לודביפול (סליטש גדול), תל-אביב, תשכ"ה,1965.
151. פנקס לודמיר, ספר זכרון לקהילת לודמיר, ולדימיר וולינסק, תל-אביב, תשכ"ב.
152. ספר זכרון לקהילת לומז'ה, תל-אביב, תשי"ג,1952.
153. יזכור קהילות לוניניץ/קוז'נהורודק, תל-אביב, תשי"ב.
154. ספר לוצק, תל-אביב, תשכ"א,1961.
155. ספר לוקאָוו, געהייליקט דער חרוב געווָארענער קהילה, תל-אביב, תשכ"ח,1968.
156. ספר לז'נסק, ספר זכרון לקדושי ליז'נסק שנספו בשואת הנאצים, תל-אביב, תש"ל.
157. ראשונים למרד, לחווה, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשי"ז,1957.
158. יהדות לטביה, ספר זכרון, תל-אביב, תשי"ג.
159. יהדות ליטא, כרך ג, אישים, מקומות, תל-אביב, תשכ"ז,1967.
160. ליטע, באנד איינס, ניו-יורק,1951.
161. ליטע , באנד צווי, תל-אביב, תשכ"ה.
162. ספר לידא, תל-אביב, תש"ל.
163. יהדות ליטא, כרך שני, היהודים בליטא מ-1918 עד 1941, תל -אביב, תשל"ב.
164. יהדות ליטא, תמונות וציונים, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשי"ט.
165. ספר לינטשיץ, תל-אביב, תשי"ג.
166. ספר ליפנו, סקמפה, לוביטש, קיקול והסביבה, תל-אביב, תשמ"ט,1988.
167. ספר זכרון לקהילת ליפנישוק, תל-אביב, תשכ"ט,1968.
168. ספר זכרון לקדושי לנוביץ שנספו בשואת הנאצים בשנים 1941-1942, ישראל, תש"ל.
169. קהילת לנין, ספר זכרון, תל-אביב, תשי"ז,1957.
170. ספר יזכור לקהילת מאקוב מזובייצק, מאקאָוו מאזאָוויעצק יזכור בוך, תל-אביב, תשכ"ט,1969.
171. מוסטי ויאלקה, מאָסט רבתי (ספר זכרון, מאָסטי וייעלקי, יזכור בוך), חייה וחורבנה של קהילה יהודית, תל-אביב, תשל"ו.
172. מז'ריטש גדול בבניינה ובחורבנה, תל-אביב, תשט"ז.
173. פנקס הקהילה מז'ריטש (ווהלין), תל-אביב, תשל"ד,1973.
174. מיזוץ'. ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"א,1961.
175. פנקס מלאווע, ניו-יורק, תש"י,1950.
176. מעזרטיש זאמלבוך, אין הייליקן אנדעק פון די אומגעקומענע יידן אין אונדזערער געבוירן שטאט אין פוילן, בואנוס-איירס, תשי"ג,1952.
177. ספר זכרון לקהילת מייטעטש, תל-אביב, תשל"ג.
178. ספר יזכור מייכוב, כראשניצה, וקשיונז', תל-אביב, תשל"א.
179. ספר מיכוב (לובלסקי),כפר חב"ד, תשמ"ז,1987.
180. ספר מיר, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשכ"ג,1962.
181. מלניצה, ספר הנצחה, עדות וזכרון לקהילת מלניצה, תל-אביב, התשנ"ד,1994.
182. חורבנה וגבורתה של העיירה מרקושב, חורבן וגבורה פון שטעטל מארקושאוו, תל-אביב, 1955.
183. ספר נובי-טארג והסביבה, תל-אביב, תשל"ט.
184. ספר ניסוויז', תל-אביב,1976.
185. יזכור בוך סאָוואלק, ניו-יורק תשכ"א,1961.
186. פנקס סאָכאטשעוו, ירושלים,1962.
187. סאנוק, ספר זכרון לקהילת סאנוק והסביבה, תל-אביב, תש"ל,1970.
188. ספר יזכור לקהילת סארני, ירושלים - תל-אביב, תשכ"א.
189. יזכור לקהילת סביסלוץ, תל-אביב, תשכ"א.
190. היה היתה עיירת סוויר, בין שתי מלחמות העולם, תל-אביב, תשל"ה,1975.
191. עיירתנו סביר - אונזער שטעטל סוויר, תל-אביב, תשי"ט,1959.
192. סוחובולה, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשי"ז,1957.
193. ספר סוסנוביץ והסביבה בזגלמביה, כרך ב תל-אביב, תשל"ד.
194. סוקולקה, דאָס בוך פון סאָקאָלקה, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים, תשכ"ח.
195. ספר סוקל, טרטקוב, ורנז', סטוינוב והסביבה, תל-אביב, תשכ"ח.
196. יזכור בוך סאקאלי, ספר זכרון לקדושי סוקולי, סָקאָלער יזכור בוך, תל-אביב,1962.
197. סוקולי במאבק לחיים, תל-אביב,1975.
198. סטולין, ספר זכרון לקהילת סטולין והסביבה, תל-אביב, תשי"ב,1952.
199. עיירתנו סטפן, תל-אביב, תשל"ח,1978.
200. על חורבותיך סטניסלאב, דברי עדות, תל-אביב, תש"ז.
201. ספר סטרי, תל-אביב, תשכ"ב,1962.
202. ספר סטריז'וב והסביבה, תל-אביב תשכ"ט.
203. סטשעגאָווע יזכור בוך, ניו-יורק,1951.
204. פנקס סלונים, כרך ב, תל-אביב, חסרה שנת הדפוס (תש"מ, 1980 ?).
205. ספר סטויבץ-סוורזנא, תל-אביב, תשכ"ה,1964.
206. פנקס סלוצק ובנותיה, ניו-יורק, תל-אביב, תשכ"ב,1962.
207. סמורגון, ספר עדות וזכרון, ישראל, תשכ"ו,1965.
208. קהילת סמיאטיץ, תל-אביב, תשכ"ה.
209. ספר סנץ, תל-אביב, תש"ל,1970.
210. צאנז, די הייליגע פארשווינדענע שטָאט, מאת שלמה זלמן לעהרער. אנטוורפן, תשנ"ז.
211. לזכר קהילת צאנז, ירושלים, תשכ"א
[1].
212. סקאלאט, קובץ זיכרון לקהילה שחרבה בשואה, תל-אביב, תשל"א.
213. אברהם ווייסבראד, סקאלאט, עס שטארבט א שטעטל, הוצא במקור ביידיש, מינכן, 1948.
214. גירסה עברית, סקלט, מותה של עיירה, תל-אביב,2002.
215. סקארז'יסקו קאמיאננה, ספר זכרון, חסרה שנת הדפוס.
216. סקולה והסביבה, תל-אביב, תשמ"ו,1986.
217. ספר סקרעניביץ, תל-אביב, תשל"ד.
218. ספר פאָדהייצע / ספר פודהיצה, תל-אביב, תשל"ב.
219. ספר פאלֶניץ, תל-אביב,1967.
220. ספר פביאניץ, יזכור בוך, תל-אביב, תשט"ז,1956.
221. פולטוסק, ספר זכרון, תל-אביב, תשל"א.
222. ספר פוקשבניצה, תל-אביב, תשל"ב,1972.
223. פיוטרקוב-טריבונלסקי והסביבה, תל-אביב, תשכ"ה.
224. פיטשאָיעווער יזכור בוך, פילדלפיה, תש"ך,1960.
225. ספר עדות וזכרון לקהילת פינסק-קארלין, כרך א, תל-אביב - חיפה, תשל"ג, כרך ב,
תל-אביב-חיפה, תשכ"ו,1966.
226. ספר פלונסק והסביבה, ניישטאט וסוכוצ'ין, תל-אביב, תשכ"ג,1963.
227. פלוצק, תולדות קהילה עתיקת יומין בישראל, תל-אביב, תשכ"ז.
228. ספר יזכור פראמפול, תל-אביב,1966.
229. פנקס פרוזשאנע, בערעזע, מאלטש, שערשעוו, סעלץ, בואנוס-איירס,1958.
230. פנקס פרוז'אני והסביבה – עדות וזכרון לקהילות שהושמדו בשואה, ירושלים,1983.
231. ספר פרושקוב, נדז'ין והסביבה, תל-אביב, תשכ"ז.
232. ספר זכרון לקדושי העיר פשייטש קרבנות השואה, תל-אביב, תשל"ד.
233. ספר פשיטיק, מצבת זכרון לקהילה יהודית, א מצבה פאר א יידישער קהילה,
תל-אביב, תשל"ג, 1973.
234. ספר פשמישל, תל-אביב, תשכ"ד,1964.
235. ספר זכרון צ'יזיבה, תל-אביב, תשכ"א.
236. ספר צ'יחנוביץ, מחוז ביאליסטוק, תל-אביב, תשכ"ד,1964.
237. ספר זכרון דקהילה קדושה צישענאוו, תל-אביב, תש"ל.
238. ספר צ'נסטוחוב, אנציקלופדיה של גלויות, כרך א, ירושלים, תשכ"ז.
239. פנקס קָאוועל, בואנוס-איירס, תשי"ב,1951.
240. ספר קאָזשעניץ, צום 27-טן יאָר טאג נאָך דעם גרויזאמען חורבן פון אונדזערער געוועזענער היים, תל-אביב, תש"ל.
241. פנקס קאלאמאיי, ניו-יורק, תשי"ז,1957.
242. ספר זכרון לקהילת קולומיה והסביבה, תל-אביב, תשל"ב.
243. ספר קאליש, כרך ראשון, תל-אביב, תשכ"ז.
244. תולדות יהודי קאליש, מאת ישראל דוד בית הלוי, תל-אביב, תשכ"א.
245. ספר קאלושין, געהייליקט גער חרוב געווארענער קהילה, תל-אביב, תשכ"א.
246. קארטשין –קארטשינה, ספר זכרון, געדענק בוך, ניו-יורק, תשכ"ז,1967.
247. יזכור בוך קָאריוו, מצבת זכרון לעיירתנו קוריב, תל-אביב, תשט"ו,1955.
248. קארפאטורוס, אנציקלופדיה של גלויות, ירושלים ותל-אביב, תשי"ט,1959.
249. ספר קובילניק, חיפה, תשכ"ז,1967.
250. ספר קוברין, מגילת חיים וחורבן, תל-אביב, תשי"א,1951.
251. פנקס קוזמיר דלובלין, (ספר זכרון) לקהילת קוזמיר, תל-אביב,1970.
252. ספר זכרון לקהילת קוז'ניץ, למלאת 27 שנים לחורבנה של עיר מולדתנו, תל-אביב, תש"ל,1969.
253. ספר קוטנה והסביבה (לנצ'יץ, קרושנייביץ, דומברוביץ), תל-אביב,1968.
254. ספר קולו, פינפהונדערט יאָר יידיש קאָלאָ, תל-אביב,1958.
255. ספר זכרון לקהילת קולנה, תל-אביב, תשל"ב,1971.
256. העיירה שלי, ספר זכרון ליהודי קונסקיה-קינצק-קונסק, תל-אביב, תשס"ד.
257. קהילת קונין בפריחתה ובחורבנה, תל-אביב, תשכ"ח.
258. ספר קוסטופול, חייה ומותה של קהילה, תל-אביב, תשכ"ז.
259. ספר קוצק, ספר זכרון לקהילתנו שעלה עליה הכורת, תל-אביב,1961.
260. ספר יזכור, מצבת זכרון לעיירתנו קוריב, יזכור בוך קאָריב, תל-אביב, תשט"ו,1955.
261. קוריץ, ספר זכרון לקהילתנו שעלה עליה הכורת, תל-אביב, תשי"ט,1959.
262. קורליץ, קארעליטש - חייה וחורבנה של קהילה יהודית, ישראל, תשל"ג.
263. מגילת קורניץ, עיירה בחייה ובמותה, תל-אביב,1956.
264. יהודה באואר, קורניץ, העיירה היהודית בשואה, ילקוט מורשת, גל' ע"ד, כסלו תשס"ג,
נובמבר 2002, עמ' 92-75.
265. קטוביץ, פריחתה ושקיעתה של הקהילה היהודית, ספר זכרון, תל-אביב, תשנ"ו,1996
266. ספר קיֶלץ, תולדות קהילת קילץ מיום היווסדה ועד חורבנה, תל-אביב, תשי"ז.
267. ספר קלובוצק, תל-אביב, תש"ך,1960.
268. ספר קראקא, עיר ואם בישראל, ירושלים,תשי"ט.
269. ספר קראשניק, תל-אביב, תשל"ג.
270. קרטוז ברזה, ספר זכרון לעיירתנו, תל-אביב, תשנ"ג,1993.
271. יזכור לקריביץ, נר תמיד, תל-אביב, תשל"ו, 1976.
272. פנקס קרינקי, תל-אביב, תש"ל,1970.
273. פנקס קרמניץ, ספר זכרון, תל-אביב, תשי"ד.
274. קרסנוברוד, ספר זכרון, תל-אביב, תשט"ז,1956.
275. ראדום, תל-אביב, תשכ"ב.
276. יזכור לקהילת ראדומסק והסביבה, תל-אביב, תשכ"ח,1967.
277. ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין והסביבה, תל-אביב, תשל"ד.
278. ספר זכרון לקהילת ראווה-רוסקה והסביבה, תל-אביב,1973.
279. ספר זכרון לקהילת ראקוב, תל-אביב, תשי"ט,1959.
280. יזכור בוך פון ראקישאָק און אומגעגענט, יוהנסבורג, תשי"ג,1953.
281. רדומישל רבתי והסביבה, ספר זכרון, גרויס ראדאָמישלע און סביבה יזכור בוך, תל-אביב, תשל"א.
282. רדושקביץ, ספר זכרון, תל-אביב, תשי"ג.
283. ספר זכרון לקהילת רדזימין, אנציקלופדיה של גלויות, תל-אביב, תשל"ה,1975.
284. ספר רדזין, תל-אביב,1957.
285. ספר רוביז'ביץ דרבנה והסביבה, תל-אביב,1968.
286. רובנה, ספר זכרון, תל-אביב, תשי"ז.
287. רוז'נוי, ספר זכרון לקהילת רוז'נוי והסביבה, תל-אביב, תשי"ז,1957.
288. רוקיטנה (ווהלין) והסביבה, ספר עדות וזכרון, תל-אביב, תשכ"ז.
289. היה היתה עיירה, רופשיץ, ללא שם העורך וללא שם המקום והשנה שבו נדפס הספר.
290. יזכור בוך ראטנע, דָאס לעבן און אומקום פון א יידיש שטעטל אין וואָלין, בואנוס- איירס, תשט"ו, 1954.
291. רטנה – סיפורה של קהילה יהודית שהושמדה, תל-אביב,1983.
292. קהילת ריישא, ספר זכרון, תל-אביב, תשכ"ח,1968.
293. ספר זכרון לקהילות רמברטוב, אקוניב-מליסנה, תל-אביב, תשל"ז,1997.
294. גלעד לקהילת רציונז', תל-אביב, תשכ"ה.
295. יומן גטו שאבלי, מאת אליעזר ירושלמי, ירושלים, תשי"ח,1958.
296. חורבן שעדלעץ, אויף די חורבות פון מיין היים, מאת אלימלך פיינזילבר, תל-אביב, 1952.
297. ספר זכרון לעשרים ושלוש קהילות שנחרבו באזור שווינציאן, תל-אביב, תשכ"ה,1965.
298. שומסק, ספר זכרון לקדושי שומסק שניספו בשואת הנאצים בשנת 1942, תל-אביב, 1968.
299. שידלאָווצער יזכור בוך, ניו-יורק, תשל"ד.
300. ספר זכרון לקהילות שצ'וצ'ין ואסילישקי, אוסטרין, נובידבור, רוז'אנקה, תל-אביב, תשכ"ז,1966.
301. שפולה, מסכת חיי היהודים בעיירה, תל-אביב, תשכ"ה,1965.
302. קהילת שקוד, קובץ זכרון, תל-אביב, תשי"ח.
303. חורבן קהילת שצ'וצ'ין, דער חורבן פון דער שצ'וצ'ינער קהילה, תל-אביב, תשי"ד.
304. קהילת שרנסק והסביבה, ספר זכרון, ירושלים, תשכ"א.
305. קהילת שרפץ, ספר זכרון, תל-אביב, תש"ך, 1960.
[1]צאנז, די היילייגע פארשווינדענע שטאט; לזכר קהילת צאנז; הבאתי את שני הספרים כאן ולא לפי מקומם בסדר האלפביתי, כי סנץ וצאנז הם שני השמות של אותה העיר, כפי שנהגו ונכתבו בידי היהודים.

מדריך למשתמש

הספר הועלה לאינטרנט כ'יומן רשת' (בלוג) כאשר כל דף ביומן מכיל ביוגרפיות של כ 12 רבנים. שמות הרבנים מסודרים ע"פ שם משפחתם בעברית. בראש כל קבוצה שמות 2 רבנים, השם הראשון פותח את הרשימה. השם השני מסיים את הרשימה.
מקום כהונתם/לימודם/פעילותם/הוראתם האחרון בטרם נספו הודגש וכן התווספה בסוף כל דף תגית (Tag) המכילה את שם המקום בעברית. תגית זו משמשת כקישור לביוגרפיות נוספות של רבנים מאותו מקום.
לעתים נמצאו יותר מרב אחד מאותה עיר באותה רשימה.

כיצד לחפש


- אם ידוע שם משפחתו של הרב, יש לחפשו בארכיב השמות הנמצא בתפריט הצד.
.
.
.

- אם ידוע מקום כהונתו האחרון יש לחפשו ברשימת מקום כהונתם האחרון הנמצאת בתפריט הצד. בתפריט זה מצויינים גם מספר הדפים שבהם נמצא המקום. אם המספר גדול מ-1 משמעות הדבר כי רבנים נוספים שרתו/למדו/לימדו/פעלו במקום זה וע"כ כדאי לעבור על כל הדפים שיוצגו.- אפשר גם לחפש חיפוש כללי בתיבת החיפוש שבראש האתר, התוצאות יציגו דפים הכוללים כאמור 12 ביוגרפיות בכל דף.


- המנוע הנמצא בתפריט הצדדי הוא מנוע ניסויי שלעתים יציג תוצאות "מפתיעות".


מקורות


רשימת קיצורים
אב"ד - אב בית דין.
דומ"ץ - דיין ומורה צדק.
מו"ץ - מורה צדק.
מ"ץ – מורה צדק.
ראב"ד - ראש בית דין.
ר"מ - רב בישיבה.
שד"ר – שליח דרבנן. כאן מי שעוסק בגיוס כספים לישיבה.
שו"ב - שוחט ובודק.
ת"ת – תלמוד תורה.
משפיע - בישיבות ובחסידות חב"ד. אחד החסידים המשתייך בדרך כלל לשכבת גיל מבוגרת יותר,ומשמש כחונך ומורה לחסידים האחרים. בהליכותיו וברוחו החסידית הוא משמר באישיותו ובהתנהגותו את האתוס החסידי.
קיבוץ גבוה – קבוצה של תלמידים נבחרים שלמדו בישיבות מסויימות ברמה יותר גבוהה.
ראש הקהל – נשיא הקהילה היהודית. בדרך כלל היה התפקיד הזה שייך למשפחות המכובדות שבאותה העיר, והוא עבר בירושה, על פי שיטת בחירות שמנעה מן השכבות הרחבות של הציבור היהודי להשתתף בהן. במאה העשרים נעשו מאמצים כדי לשבור את המעגל הזה, ולהנהיג בקהילות בחירות דמוקרטיות שיאפשרו לבחור לתפקיד הזה ולשאר תפקידי המפתח בעיירות אנשים מכל החוגים.
ראש מתיבתא - ראש ישיבה.
רב מטעם - רב שהשלטונות, ולא יהודי העיר, אישרו את מינויו. רובם היו אורתודוקסים וחלקם גם ציונים.
שֹופּ - בתי המלאכה שהקימו הגרמנים בגטו ורשה ובגטאות אחרים, ובהם עבדו היהודים בעבודות שהיו קשורות למאמץ המלחמתי. זמן מה הם נחשבו למקומות מוגנים מפני השילוחים למחנות. השופ לעיבוד עורות של שולץ נמצא בגטו ורשה בביתו של התעשיין אברהם הנדל, והוא הסדיר אצל השלטונות שרבנים ובני משפחותיהם יוכלו לעבוד בו. כך הם יכלו ללמוד ולהימנע מחילול שבת.


מושגים גאוגרפיים
בוקובינה - נמצאת במורדות המזרחיים של הרי הקרפטים. היתה ארץ הכתר המזרחית ביותר באימפריה האוסטרו-הונגרית. עיר הבירה שלה היא צ'רנוביץ. בנובמבר 1918 היא התאחדה עם רומניה הגדולה. ביוני 1940 היא נכבשה בידי הרוסים, וכעבור זמן קצר שוב בידי הרומנים. רוב היהודים שחיו בה גורשו לטרניסטריה, ולא שבו משם. היום שייכת דרום בוקובינה לרומניה, וצפונה – לאוקראינה.
גליציה - חבל ארץ במזרח אירופה מצפון להרי הקרפטים. משנת 1772, עם חלוקת פולין, ועד 1918 היא היתה ארץ כתר אוטונומית בקיסרות האוסטרו-הונגרית. היא מחולקת לגליציה המזרחית שבירתה היא לבוב, וגליציה המערבית שבירתה היא קרקוב. בין שתי מלחמות העולם השתייך כל האזור לפולין. אחרי מלחמת העולם השניה סופחה גליציה המזרחית לאוקראינה.
ווהלין - חבל ארץ בצפון מערב רוסיה הלבנה. לפי חוזה ריגה,1921, עבר חלקה המערבי, עם הערים לוצק ורובנו לידי פולין, ואילו חלקה המזרחי נשאר בידי רוסיה הסובייטית. אחרי מלחמת העולם השניה הוא עבר לברית המועצות. היום בלרוס.
זַגלֶמביה – אזור תעשייתי בדרום פולין, הגובל בשלזיה. הערים הגדולות בו הן דומברובה גורניצ'ה ובנדין.
טרנסילבניה - אזור היסטורי המהווה את החלק המרכזי והמערבי של רומניה. מאמצע המאה הי"ט היה היתה פרובינציה הונגרית. חוזה ורסאי, שנחתם רשמית ב-1919, הכיר בריבונותה של רומניה עליה. באוגוסט 1940 העניק היטלר את חציה הצפוני להונגריה.ב-1947 הוא הוחזר לרומניה. הקהילות היהודיות החשובות שם היו סיגט, סאטמר, קלוז', טימישורה.
פולֶסיה - חבל ארץ בדרום מערב רוסיה הלבנה, זרוע ביצות ויערות. בחלוקות של פולין הוא צורף לקיסרות הרוסית, והיתה בו אוכלוסיה יהודית גדולה. לפי חוזה ריגה,1921, הוא נכלל בתחומה של פולין, ועיר הבירה שלו היתה בריסק דליטא, Brześć nad Bugiem. בספטמבר 1939 הוא סופח לברית המועצות. אחרי מלחמת העולם השניה הוא עבר לברית המועצות. היום בלרוס.
קרפטורוס - חבל ארץ בדרום מזרחה של פולין. עד 1918 השתייך לאוסטרו-הונגריה. בין שתי מלחמות העולם - צ'כוסלובקיה. הערים הגדולות שבו הן אונגוואר ומונקאץ'. שתיהן, עם שטחים נוספים מסלובקיה, הועברו בשנת 1938-9 לידי ההונגרים -לגרסתם "שוחררו"- על פי הסכם מינכן. הגרמנים שילמו להונגרים בעד הצטרפותם למדינות הציר בכך שהעבירו לרשותם מקצת מן השטחים שנלקחו על פי הסכם טריאנון בסוף מלחמת העולם הראשונה, מצ'כוסלובקיה, מיוגוסלביה, וחלק מטרנסילבניה שהיה שייך לרומניה. היום אוקראינה.משוב
תוספות, הערות, הארות לתכנים שבאתר אפשר לשלוח למחברת פנינה מייזליש באי מייל הבא pniname55@gmail.com

רעיונות, הערות, הארות לנושאים הטכניים שבאתר אפשר לשלוח לצביקה שורצמן באי מייל הבא relationet@gmail.com

ייעשה מאמץ להענות בהקדם לכל התייחסות