הרבסט, פנחס - השל, אברהם

he
הרבסט, Herbst פנחס.
היה רבה האחרון של העיירה סוסנוביצה, Sosnowica, שבאזור לובלין. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, לובלין. קיילצה, עמ 338;

הרכבי,Harkavi שלמה.
נולד בתר"ן,1890. למד בישיבות ראדין, מיר, וקלם, Kelm, Kelmė. בימי מלחמת העולם הראשונה נמלטו תלמידי ישיבת מיר מן החזית, ובאו לפולאטבה, Poltava, שבאוקראינה. אחרי שפרצה המהפכה הקומוניסטית הם הצליחו לחזור לפולין, והרב הרכבי נעשה המנהל הרוחני של ישיבת "שער התורה" בגרודנה, בתשרי ת"ש,1939, עבר עם רוב תלמידיו לווילנה. שם נספה כשכבשו הגרמנים את האזור.
מקורות: אלה אזכרה, ה, עמ 204-200;

הרמלין Hermelin,,לוי יצחק.
נולד בתרנ"ה,1895. אחרי מלחמת העולם הראשונה נתמנה כרבה של אולסק, Olesko, שבגליציה המזרחית. מתר"ץ,1930, בערך היה רבה של פודקמיין, Podkamień. היה מקורב לציונים, ונבחר להיות רבה של העיר על אף התנגדותם של חסידי בעלז במקום. נספה כנראה בתש"ג.
מקורות: וונדר, ב, עמ 699; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 415;

הרנזון, ,Hernzon ,Hernson חיים שמעון, בן הרב שלום דב.
נולד בפולין בתרכ"ו,1886. זמן מה עסק במסחר. בתרס"ו, 1906, נתמנה לרבה של קלצק, Kleck, שבווהלין, ושם כיהן כרב 35 שנים. בגלל עלילת ריגול שטפלו הפולנים על יהודי העיר הוא ישב זמן מה במאסר. בתרע"ח,1918, צרפו אותו השלטונות הגרמניים לבית משפט השלום, עם נציגי הדתות האחרות. נפטר בכ"א בכסלו תש"א, בימי השלטון הסובייטי, ובהלווייתו השתתפו גם נציגי השלטונות.
מקורות: רבני ברית המועצות, 1939-1991;
הרץ,Hertz‏, יוסף.
נולד בתרנ"ג, 1893 בפולין. למד בישיבות והוסמך לרבנות. אחרי מלחמת העולם הראשונה השתקע בפריס, ומראשית שנות השלושים של המאה העשרים היה הרב של בית הכנסת של היהודים יוצאי פולין ברחוב רוזייה, Rosiers‏. באוגוסט 1942 נעצר וגורש לאושוויץ. שם נספה.
מקורות: Paul Levi, p.382

הרץ, ,Herz קלמן, בן שרגא פייבל, ואחיו של שלמה דוד (ע"ע).
נולד בתרמ"ט,1899. למד בעצמו תנ"ך, והתעניין בבלשנות. בימי מלחמת העולם הראשונה ברח לצ'כיה ולבודפשט. אחר כך גר בריישא, Rzeszów , שבגליציה המערבית, והיה חבר נשיאות הקהילה וראש תנועת המזרחי שם. עסק במסחר, ואחרי שירד מנכסיו התקבל כדיין ומו"ץ בשכר. בזמן הכיבוש הגרמני התגלגל במחנות עבודה שונים. נספה בערך בתש"ב. אביהם שהיה חובב ציון עלה ארצה בתרפ"ט,1929, וגר בעיר העתיקה, שם מינה אותו הרב קוק כדיין ומו"ץ.
מקורות: אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ב, עמ 140;

הרץ, שלום, בן שמעון.
נולד בתר"מ,1880. היה דיין ומו"ץ בסנדזישוב ,Sędziszow, שבגליציה המערבית. נספה בתש"ב.
מקורות: וונדר, ב, עמ 705;

הרץ, שלמה דוד, בן שרגא פייבל, ואחיו של קלמן הרץ (ע"ע).
שלמה דוד נולד בערך בתר"ן,1890. מצעירותו נודע כעילוי. לימד יהדות לסטודנטים יהודים ולמד מהם לימודים כלליים. בתרצ"ג, 1933, נתמנה כרבה של בורשצ'וב ,Borzechów,שבגליציה המזרחית, והיה רבה האחרון של העיר. היה נשיא התלמוד תורה שם. בימי מלחמת העולם השניה היה חבר ביודנראט, עם בנו מאיר. נספה בתש"ב,1942.
מקורות: ספר סטרי, עמ 116; ספר בארששטשיוו, עמ 65, 163; פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 104, 105;

הרציג,Herzig,דוד, בן יעקב שלום.
בשנות השלושים של המאה העשרים כיהן כאב"ד בניאז'קוביצה, Niażankowice, שבגליציה המזרחית. נספה בשואה.
מקורות: פנקס הקהילות, גליציה המזרחית, עמ 336;

הרציג, נפתלי צבי, בן משה.
נולד בתר"ן,1890. בתרצ"א,1931, נתקבל כרבה של טשיטש Chitch, Czudec, שבגליציה המערבית. נספה בתמוז תש"ב,1942.
מקורות: וונדר, ב, עמ 717-16;

הרציג, שבתאי יצחק, בן נפתלי צבי.
נולד בתרס"ט,1909. בסוף תרצ"ו,1936, התמנה לרב בגודוב, Godowa, שבגליציה. נספה בקיץ תש"ב,1942, במחנה עבודה ליד יאסלו, Jasło, שבאותו האזור.
מקורות: וונדר, ב, עמ 719-718;

השל, ,Heschelאברהם יהושע, בן ישראל שלום יוסף.
נולד בתרנ"ב,1892. בתרע"ב, 1912, נעשה אדמו"ר במז'יבוז', Międzybórz, שבאוקראינה. הוא המשיך לכהן בתפקידו זה גם בימי השלטון הקומוניסטי. בתרפ"ב,1922, עלה בידו להימלט עם כל בני משפחתו מברית המועצות, והשתקע בטרנופול, Tarnopol, שבגליציה המזרחית. כשאסרו אותו הנאצים סרב להשתחרר, כי חשש שבמקומו הם יתפסו יהודים אחרים. נספה על יד טרנופול.
מקורות: אדמו"רים, עמ 13-12; החסידות מדור לדור, א, עמ 219; וונדר, ב, עמ 722-723; אלפסי, אנציקלופדיה לחסידות, א, עמ צב;

השל, אברהם יהושע, בן פנחס
מזינקוב
Zinkow,, שבאוקראינה.
[1]
התפרנס ממסחר ונענה לבקשות של חסידיו להנהיג עדה. בימי מלחמת העולם השניה היה בגטו קרקוב ושם נפטר.
מקורות: וונדר, ב, עמ 741;

[1] זינקוב שבאוקראינה. סביר להניח שסיפורו של אברהם יהושע השל בן פנחס זהה לזה של אברהם יהושע השל,בן ישראל שלום יוסף, וגם הם עברו מאוקראינה לגליציה, כשהאזור הזה סופח לברית המועצות.